درد...

اگــــــــــــــــــر درد داری تحمــــــــــل کــــــــن... روی هــــــــم کــــــه تلنبـــــــار شـــــــد دیگــــــــر نمیفهمـــــــی کـــــــــدام درد از کجــــــــــاست.... کـــــــم کـــــــم خـــــــودش بــــــــی حــــــــــس می شـــــــــود....!!!   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
آبان 92
2 پست
خرداد 92
8 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
دی 86
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
5 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
4 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
8 پست
دی 82
15 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
9 پست
مهر 82
2 پست
مرداد 82
15 پست