روزهای من

بیـــهوده ورق می خورنــــــــد

تقویـــــــــم هــــای ِ جهــــــــــان ؛ 

روزهــــای ِ من ، همه یک روزند ... 

شنبــــه هایی که فقـــط 

پیشوندشــــــان عوض می شـــــود!!...

 

/ 0 نظر / 45 بازدید