درد...

اگــــــــــــــــــر درد داری

تحمــــــــــل کــــــــن...

روی هــــــــم کــــــه تلنبـــــــار شـــــــد

دیگــــــــر نمیفهمـــــــی کـــــــــدام درد

از کجــــــــــاست....

کـــــــم کـــــــم خـــــــودش

بــــــــی حــــــــــس می شـــــــــود....!!!

 

/ 0 نظر / 26 بازدید